Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо олон улсын стандартын ISO 27001:2013 хувилбараас ISO 27001:2022 шинэ хувилбарт амжилттай шилжилт хийсэн анхны төрийн байгууллага
2024-06-25

Гааль, татвар санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв Улсын үйлдвэрийн газар нь санхүүгийн мэдээллийн нэгдсэн системүүдийн хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлт болон тогтвортой хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд онцгой анхаарч, ажилладаг. Тиймээс олон улсын жишигт нийцүүлэн мэдээллийн нууцлал, бүрэн бүтэн хүртээмжтэй байдлыг хангаж ажиллах үндсэн зорилгоор 2021 онд МАБМТ-ны ISO 27001:2013 олон улсын стандартыг байгууллагын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн Их британи улсын “Certiva Limited” болон “LMS Certification Pvt” Ltd  байгууллагаар хөндлөнгийн аудитыг хийлгэж олон улсын баталгаажсан сертификатыг авсан. Тус стандартын хэрэгжилтэд жил бүр хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байгууллага болохоо баталгаажуулсаар ирсэн.

Бид 2024 онд МАБМТ-ны шинэ хувилбар болох ISO 27001:2022 олон улсын стандартыг байгууллагын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн АНУ-ын “Global Inter Certification” Co., Ltd. байгууллагаар хөндлөнгийн аудитыг хийлгэж олон улсын баталгаажсан сертификатыг 2024 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр гардан авлаа. 
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартын ISO 27001:2013 хувилбараас  ISO 27001:2022 шинэ хувилбарт амжилттай шилжилт хийсэн анхны төрийн байгууллага болсон бөгөөд мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоогоо тасралтгүй сайжруулан ажиллаж байна.   

Сертификат шалгах холбоос

ITC GOV
Preview
ITC GOV
Preview
ITC GOV
Preview
Онцлох мэдээ
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо олон улсын стандартын ISO 27001:2013 хувилбараас ISO 27001:2022 шинэ хувилбарт амжилттай шилжилт хийсэн анхны төрийн байгууллага
ITC GOV

Гааль, татвар санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв Улсын үйлдвэрийн газар нь санхүүгийн мэдээллийн нэгдсэн системүүдийн хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлт болон тогтвортой хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд онцгой анхаарч, ажилладаг. Тиймээс олон улсын жишигт нийцүүлэн мэдээллийн нууцлал, бүрэн бүтэн хүртээмжтэй байдлыг хангаж ажиллах үндсэн зорилгоор 2021 онд МАБМТ-ны ISO 27001:2013 олон улсын стандартыг байгууллагын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн Их британи улсын “Certiva Limited” болон “LMS Certification Pvt” Ltd  байгууллагаар хөндлөнгийн аудитыг хийлгэж олон улсын баталгаажсан сертификатыг авсан. Тус стандартын хэрэгжилтэд жил бүр хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байгууллага болохоо баталгаажуулсаар ирсэн.

Бид 2024 онд МАБМТ-ны шинэ хувилбар болох ISO 27001:2022 олон улсын стандартыг байгууллагын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн АНУ-ын “Global Inter Certification” Co., Ltd. байгууллагаар хөндлөнгийн аудитыг хийлгэж олон улсын баталгаажсан сертификатыг 2024 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр гардан авлаа. 
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартын ISO 27001:2013 хувилбараас  ISO 27001:2022 шинэ хувилбарт амжилттай шилжилт хийсэн анхны төрийн байгууллага болсон бөгөөд мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоогоо тасралтгүй сайжруулан ажиллаж байна.   

Сертификат шалгах холбоос

ITC GOV
Санхүүгийн салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, цахим засаглалыг бэхжүүлэх манлайлагч байгууллага болно.
Гааль, Татвар, Санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв Улсын үйлдвэрийн газар
ISO/IEC 27001:2013