Танилцуулга
Гааль, Татвар, Санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв Улсын үйлдвэрийн газар нь гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн нэгдсэн системийн хяналт, программ хангамжийн хөгжүүлэлтийг хариуцан ажиллах чиг үүрэгтэйгээр МУ-ын Засгийн газрын 2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны 120 дугаар тогтоолоор үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд гааль, татвар, санхүүгийн чиглэлээр төсвийн орлого бүрдүүлэлт, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлагын хяналтыг сайжруулах, экспорт, импортын үйл ажиллагааг автоматжуулах, төрийн бусад байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэдээлэл технологийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг төрийн цахим шилжилтийг дэмжих, өргөн цар хүрээтэй ажлыг хэрэгжүүлж байна.
ITC GOV
Алсын хараа
Санхүүгийн салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, цахим засаглалыг бэхжүүлэх манлайлагч байгууллага болно.
ITC GOV
Эрхэм зорилго
Үйлдвэрийн газрын үндсэн зорилго нь санхүүгийн мэдээллийн нэгдсэн системийн хяналт, програм хангамжийн хөгжүүлэлтийг хариуцах замаар санхүүгийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, санхүүгийн албаны мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгохтой холбогдсон цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд оршино.
Байгууллагын үндсэн чиг үүрэг
Бодлого, даалгавар
Хяналт
Өгөгдлийн сан
Технологи
Системийн уялдаа
Зөвлөх
Аюулгүй байдал
Системийн нэгтгэл
Бүтэц зохион байгуулалт
Албан хаагчдын мэдээлэл
ITC GOV
Хэрэгжүүлж буй төслүүд
Гааль, Татвар, Санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв УҮГ нь гааль, татвар, санхүүгийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн системийн хяналт, программ хангамжийн хөгжүүлэлтийг хариуцах замаар төсвийн орлого бүрдүүлэлт, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлагын хяналтыг сайжруулах, экспорт, импортын үйл ажиллагааг автоматжуулах, төрийн бусад байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэдээлэл технологийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг төрийн цахим шилжилтэд өргөн цар хүрээтэй ажлыг хэрэгжүүлж байна.
Дэлгэрэнгүй
ITC GOV
ITC GOV
Санхүүгийн салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, цахим засаглалыг бэхжүүлэх манлайлагч байгууллага болно.
Гааль, Татвар, Санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв Улсын үйлдвэрийн газар
ISO/IEC 27001:2013