ITC GOV
Preview
Авлигыг таслан зогсооход хүн бүрийн оролцоо чухал
2024-06-26

Авилга гэдэг нь зөвхөн бэлэн мөнгө солилцох үйлдэл биш юм.

  1. Хахуульдах /Хахууль өгөх, өгөхийг шаардах/
  2. Албаны бүрэн эрх, эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах
  3. Танил талаа ашиглах
  4. Бусдад шан харамж өгөх, өгөхөөр амлах
  5. Нэгдмэл сонирхолтой эсвэл өөрийнхөө хамаарал бүхий этгээдүүдийг ашиглах
  6. Ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх
  7. Өөрт болон бусдад эдийн болон эдийн бус давуу байдал олгох
  8. Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах
  9. Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих
  10. Бусад
Онцлох мэдээ
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо олон улсын стандартын ISO 27001:2013 хувилбараас ISO 27001:2022 шинэ хувилбарт амжилттай шилжилт хийсэн анхны төрийн байгууллага
ITC GOV

Гааль, татвар санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв Улсын үйлдвэрийн газар нь санхүүгийн мэдээллийн нэгдсэн системүүдийн хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлт болон тогтвортой хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд онцгой анхаарч, ажилладаг. Тиймээс олон улсын жишигт нийцүүлэн мэдээллийн нууцлал, бүрэн бүтэн хүртээмжтэй байдлыг хангаж ажиллах үндсэн зорилгоор 2021 онд МАБМТ-ны ISO 27001:2013 олон улсын стандартыг байгууллагын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн Их британи улсын “Certiva Limited” болон “LMS Certification Pvt” Ltd  байгууллагаар хөндлөнгийн аудитыг хийлгэж олон улсын баталгаажсан сертификатыг авсан. Тус стандартын хэрэгжилтэд жил бүр хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байгууллага болохоо баталгаажуулсаар ирсэн.

Бид 2024 онд МАБМТ-ны шинэ хувилбар болох ISO 27001:2022 олон улсын стандартыг байгууллагын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн АНУ-ын “Global Inter Certification” Co., Ltd. байгууллагаар хөндлөнгийн аудитыг хийлгэж олон улсын баталгаажсан сертификатыг 2024 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр гардан авлаа. 
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартын ISO 27001:2013 хувилбараас  ISO 27001:2022 шинэ хувилбарт амжилттай шилжилт хийсэн анхны төрийн байгууллага болсон бөгөөд мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоогоо тасралтгүй сайжруулан ажиллаж байна.   

Сертификат шалгах холбоос

...
ITC GOV
Санхүүгийн салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, цахим засаглалыг бэхжүүлэх манлайлагч байгууллага болно.
Гааль, Татвар, Санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв Улсын үйлдвэрийн газар
ISO/IEC 27001:2013